Όροι χρήσης

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση starakicoaching.gr, στο εξής αναφερόμενη ως «Ιστοσελίδα» ή «εμείς», ανήκει στην ατομική επιχείρηση Ελένη Σταράκη, η οποία εδρεύει στην Ιεράπετρα, 2ο χλμ Ιεράπετρας – Αγίου Νικολάου, Κρήτη, Τ.Κ. 72000, στο εξής αναφερόμενη ως «Επιχείρηση» ή «εμείς», .

Τηλέφωνο: 2842023663 / 6980481821

Email: starakilifecoaching@gmail.com

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Η αποδοχή των όρων χρήσης, η οποία θεωρείται ως γενομένη με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας προς τους όρους αυτούς.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης ανά πάσα στιγμή και χωρίς αιτιολόγηση, συνεπώς οι επισκέπτες θα πρέπει να ελέγχουν ανά διαστήματα το περιεχόμενό τους.

Σημαντική σημείωση: Οι παρόντες όροι διέπουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί η παροχή υπηρεσιών από την Επιχείρηση, θα ισχύουν και οι ειδικότεροι όροι που περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (κείμενα, εμπορικά σήματα, εικόνες, ηλεκτρονικά αρχεία κ.ο.κ.) καλύπτεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης ή τρίτων μερών, από τη στιγμή δημοσίευσής του στο διαδίκτυο και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το όνομα χώρου (starakicoaching.gr) είναι καταχωρημένο στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης. Επιτρέπεται εξαιρετικά και μόνο για μη εμπορική χρήση, η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή αναδημοσίευση περιεχομένου στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσης της Ιστοσελίδας.

Περιορισμός ευθύνης

Η Επιχείρηση πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης, συντήρησης και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της Ιστοσελίδας γενικώς. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας, επιδιώκοντας να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους επισκέπτες. Ωστόσο, είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware).

Η Επιχείρηση δεν εγγυάται την τεχνική αρτιότητα, διαθεσιμότητα, ακεραιότητα ή ασφάλεια της Ιστοσελίδας, ενώ οι επισκέπτες καλούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφάλειας και ακεραιότητας των συσκευών τους.

Ευθύνη επισκέπτη

Στις περιπτώσεις που η Ιστοσελίδα παρέχει στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δημοσιεύσουν ή να αποστείλουν με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο επισκέπτη ή στην Ιστοσελίδα οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενό τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ο ίδιος ο επισκέπτης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε δημοσίευση/αποστολή είναι απαραίτητο να υπάρχει δικαίωμα μετάδοσης του περιεχομένου είτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας είτε βάσει οποιασδήποτε νόμιμης συμβατικής σχέσης του επισκέπτη.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων:

  • Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανήλικους ή να εκφράζει διακρίσεις βάσει της φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, των πολιτικών φρονημάτων, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, της γενετικής κατάστασης ή της κατάστασης της υγείας ή του γενετήσιου προσανατολισμού.
  • Να παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών.
  • Να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware). αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
  • Να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του επισκέπτη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).


Οι επισκέπτες δεσμεύονται να μη χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την κίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της Επιχείρησης για παράνομες πράξεις, καθώς και για πράξεις που θα μπορούσαν να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που τίθενται στο παρόν κείμενο είναι ορθοί και αναλογικοί.

Τελικές διατάξεις

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, τυχόν ευθύνη της Επιχείρησης περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή από βαριά αμέλεια. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια του Λασιθίου.

Visited 74 times, 1 visit(s) today